برای نخستین بار دانشگاه مازندران در میان هزار دانشگاه برتر دنیا قرار گرفت

Slide thumbnail
آخرین خبر ها
دانشگاه مازندران در میان هزار دانشگاه برتر دنیا بر اساس نظام رتبه بندی (Times higher Education (THE قرار گرفت
1397/07/05

دانشگاه مازندران در میان هزار دانشگاه برتر دنیا بر اساس نظام رتبه بندی (Times higher Education (THE قرار گرفت